Lắp đặt internet tại Điện Thắng Trung

 lắp đặt internet tại Điện Thắng Trung
Lắp đặt internet tại Điện Thắng Trung 
TẬP ĐOÀN VNPT VIỄN THÔNG QUẢNG NAM